ST. PAUL SCHOOL(CBSE)

PTA Executive Committee

PTA LIST

Ku. Padmaja Acharya

Shri. Ganpati Bakamvar

Sau. shailaija maddikunta

Rakesh Singh

Aman Dilip Donewar

Geeta Darmendra Chaudhari

Shri Pradip Sambhaji khaire

Ku. Kavita Rontala

Shri Sanjit Singh

Ku. Aarti Borikar

Shri. Nanaji Bature

Ku. Rajani Mishra

Sau. Smita Kohade

Ku. Lopmudra kukudkar

Shri. Rakesh Keshkar

Ku. Sapana Madavi

Sau. Sunita Arun singh

Shri. Pratik Gadmalvar

Sau. Vidhya Sandip Kashti

Shri Kevaldas Satpute

Ravidra Janardan Kambade

Ku. Kiran Sharan

Shri. Eknath Attram

SCHOOL POSITION

Principal

Parent

Teacher

Parent​

Student Volunteer

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

POSITION

Principal

Vice Principal

Secretary

Sub Secretary

Sub Secretary

Teacher

Parent

Teacher

Parent

Teacher

Parent

Teacher

Parent

Teacher

Parent

Teacher

Parent

Teacher

Parent

Teacher

Parent

Teacher

Parent

CONTACT NO.

9960071356

9637429964

9860332371

8857938779

8805872688

8605440701

9423675059

9657749654

9960005205

7020673140

9765190063

8988837563

7746851099

9765780034

Blank

9960004612

9822471408

9970114306

7276845097

9673460630

9226355023

9405713828

9858849222

Address

Gurunanak College, Behind Zaweri Petrol Pump, Alapalli Road, At Bamni,Th. Ballarpur.
09096325442  /  9422138784

stpaulconvent2013@gmail.com